عنوان شغلی 4

عنوان شغلی 4 توضیحات موقعیت شغلی نظافت محیطی، جارو کردن، تی کشیدن وگردگیری کار با مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده نظافت میز، پارتیشن، شیشه

توضیحات بیشتر »

عنوان شغلی 3

عنوان شغلی 3 توضیحات موقعیت شغلی نظافت محیطی، جارو کردن، تی کشیدن وگردگیری کار با مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده نظافت میز، پارتیشن، شیشه

توضیحات بیشتر »

عنوان شغلی 2

عنوان شغلی 2 توضیحات موقعیت شغلی نظافت محیطی، جارو کردن، تی کشیدن وگردگیری کار با مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده نظافت میز، پارتیشن، شیشه

توضیحات بیشتر »

عنوان شغلی 1

عنوان شغلی 1 توضیحات موقعیت شغلی نظافت محیطی، جارو کردن، تی کشیدن وگردگیری کار با مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده نظافت میز، پارتیشن، شیشه

توضیحات بیشتر »