سرنگ اتواتیک 1 سی سی هنکه

سرنگ اتوماتیک 1 سی سی هنکه

سرنگ اتوماتیک 1 سی سی هنکه، جهت تزریقات دارو و واکسن استفاده می شود.

بیشتر جهت تزریقات طیور استفاده می شود.

روش واکسیناسیون طیور به روش های:

1.روش آشامیدنی

2.روش قطره چشمی

3.روش اسپری

4.روش تزریقات

5.تزریق در نسوج بال(سوزن آبله)

تزریقات زیر جلدی کم ریسکترین نوع تزریق که در گردن طیور زده می شود.

تزریقات داخل عضلانی که در سینه و ران طیور زده می شود که تزریق در ران ریسک کمتری دارد.