کدام را جدی بگیریم؟ انتقال ویروس کرونا از هوا یا از سطح

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا به تازگی یافتههای علمی اخیر را مبنی بر احتمال بسیار کم ابتال
به ویروس کرونا از روی سطوح تایید کرده و هوا را عامل اصلی انتشار ویروس دانسته است.
سازمان جهانی بهداشت مدتی پیش اعالم کرد نتایج تازهترین تحقیقات ثابت کرده که احتمال انتقال ویروس
کرونا به انسان از طریق دست زدن به اجسام مختلف، مثال به دکمه آسانسور، کیبورد کامپیوتر و نظایر آن وجود
دارد اما گفته خطر ابتال به ویروس کرونا از روی سطوح بسیار کم است.
در بهار گذشته هنگامیکه ویروس کرونا در ایاالت متحده شروع به گسترش کرد، بسیاری از کارشناسان در مورد
خطر ایجاد شده توسط سطوح هشدار دادند. محققان گزارش دادند که ویروس میتواند روزها بر روی پالستیک
یا فوالد ضد زنگ زنده بماند و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها توصیه کرد اگر کسی یکی از این سطوح
آلوده را لمس کند و سپس چشم، بینی یا دهان خود را لمس کند می تواند به این ویروس آلوده شود.
آمریکاییها که توصیه کارشناسان را جدی گرفته بودند، اشیاء و مواد غذایی پاکسازی میکردند و در این مرحله
تا جایی پیش رفتند که با کمبود مواد بهداشتی روبرو شدند؛ فیس بوک نیز دو دفتر خود را برای تمیز کردن
عمیق تعطیل کرد و اداره حمل و نقل نیویورک هر شب ضد عفونی واگنهای مترو را انجام میداد.
اغلب مردم جهان نگران انتقال ویروس کرونا از طریق سطوح و اشیا بودند، مردم برای خرید دستکشهای یکبار
مصرف و همچنین مواد ضدعفونیکننده به داروخانهها روی آوردند و این اقالم برای مدتی نایاب شد. جامعه
پزشکی به مردم توصیه میکرد بستهها، مواد غذایی، تلفن همراه، قاشق و چنگال و انواع سطوح را ضدعفونی
کنند، اما با گذشت بیش از یکسال از همه گیری ویروس کرونا در جهان، دانشمندان و محققان به این نتیجه
رسیدهاند که کووید ۱۹ عمدتا از طریق سطوح و مواد غذایی منتقل نمیشود.
حمایت مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا از دادههای جدید
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایاالت متحده (CDC (راهنمایی خود را در مورد انتقال ویروس از سطوح
در ماه مه )اردیبهشت( روشن کرد و اظهار داشت که »تصور نمیشود این مسیر اصلیترین راه انتشار ویروس
باشد«؛ اکنون بیان شده تصور نمیشود که انتقال از طریق سطوح، روش رایجی برای گسترش کووید ۱۹ باشد.
پس از این مرکز، بسیاری دیگر به نتایج مشابهی رسیدند؛ اکنون بیان شده تصور نمیشود انتقال از طریق سطوح
آلوده معروف «fomites ،«روش رایجی برای گسترش کووید ۱۹ باشد.
بروزرسانی دستورالعملهای تمیزکاری
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا، به تازگی دستورالعمل های تمیزکاری سطوح را به روز کرده و
تاکید کرده خطر ابتال به ویروس در تماس با یک سطح آلوده کمتر از ۱ در ۱۰ هزار است.
لینسی مر، متخصص ویروسشناسی نیز گفته: ما مدت هاست که میدانیم ویروس از طریق سطوح منتقل
نمیشود، با این وجود هنوز هم مردم تمرکز زیادی روی تمیز کردن سطح دارند. ضمن اینکه هیچ شواهدی
وجود ندارد که نشان دهد کسی با لمس یک سطح آلوده مبتال به کووید ۱۹ شده است.
ویروس در هوا، عامل جدی شیوع کرونا
با جمع شدن شواهد در طی همهگیری، درک علمی درباره ویروس تغییر کرده است. مطالعات و بررسی شیوع
بیماریها نشان میدهد، اکثرا انتقالها در نتیجه بیرون آمدن قطرات بزرگ و ذرات ریز به نام آئروسل توسط
افراد آلوده هنگام سرفه، گفتگو یا تنفس رخ میدهد. انتقال از سطوح اگرچه امکان پذیر است اما که خطر مهمی
تلقی نمیشود. آنچه که اهمیت دارد، انتقال ویروس از طریق هوا است؛ توجه به پاکیزگی و ضدعفونی کردن
سطوح منجر به غفلت از انتشار ویروس از طریق هوا شده است.کارشناسان تأکید میکنند که ویروس در درجه
اول از طریق هوا پخش میشود، چه در قطرات بزرگ و چه در قطرات کوچک که میتواند برای مدت طوالنیتری
در هوا باقی بماند.
در اسفندماه سالی که گذشت نیز مقالههای متعددی از پژوهش تعداد زیادی از دانشمندان و محققان منتشر شد
که سطوح عامل اصلی انتشار ویروس نیست؛ امانوئل گلدمن ، میکروبیولوژیست دانشگاه راتگرز نیوجرسی در
نیوآرک میگوید: ما سطوح مختلفی را در بیمارستانها و در مجاورت بیماران کرونایی آزمایش کردیم و تقریبا
هیچ نوع عفونت قابل سرایتی در این سطوح شناسایی نشد. دلیل این مساله نیز بسیار منطقی و قابل توضیح
است زیرا ویروس در محیط عادی بسیار شکننده و آسیب پذیر بوده و سریعا از بین میرود. در این شرایط آنچه
باقی مانده RNA ویروسی است که می توان از آن با عنوان جسد ویروس یاد کرد.