آنچه شما باید قبل، حین و بعد از زدن واکسن کرونا بدانید

میلیونها نفر در سراسر دنیا در حال حاضر علیه بیماری کرونا واکسینه شدهاند. با ادامه این روند میتوانیم
امیدوار باشیم به تدریج به شرایط زندگی سابق برگردیم. سواالت زیادی درباره روند و نحوه واکسیناسیون و آنچه
که در انتظارشان است وجود دارد. مقاله زیر با هدف آگاهی از روند واکسیناسیون و نکاتی درباره کارهایی که
میتوانید قبل، حین و بعد از واکسن زدن انجام دهید نوشته شده است.

پیش از مراجعه برای واکسیناسیون

اطالعات نادرست زیادی درباره واکسنها در فضای مجازی وجود دارد، بنابراین مهم است که همیشه اطالعات خود را از منابع قابل اطمینانی چون یونیسف و سازمان بهداشت جهانی دریافت کنید. دقت کنید که اگر سابقه عکسالعملهای آلرژیک شدید به هر یک از محتویات واکسن کرونا دارید یا در حال حاضر کرونا و یا عالئم آن را دارید، نباید واکسینه شوید. حین واکسیناسیون در مراکز واکسیناسیون نکات ایمنی مانند رعایت فاصله فیزیکی هنگام انتظار و پوشیدن ماسک را حتما رعایت کنید. اگر شرایط پزشکی خاصی دارید، مثال باردار هستید یا مشکل نقص سیستم ایمنی دارید، به مسئولین بهداشت اطالع دهید. به یاد داشته باشید که سوابق خود را نگهدارید. شما بایستی کارت واکسیناسیون دریافت کنید که در آن نوع واکسن کرونایی که به شما تزریق شده، تاریخ و محل واکسیناسیون در آن درج شود. این کارت را حتما برای استفاده احتمالی در آینده نگهدارید.

پس از واکسینه شدن

ارائه دهنده مراقبتهای بهداشتی باید حدود ۱۵ دقیقه پس از تزریق واکسن، شما را کنترل کند تا مطمئن شود
که هیچ واکنش فوری نداشته باشید. قابل ذکر است که واکنش شدید بسیار نادر است. همچنین باید منتظر
عوارض جانبی باشید. واکسنها به گونهای طراحی شدهاند تا بدون خطر ابتال به بیماری، برای شما مصونیت
ایجاد کنند. درعین حال که ایجاد مصونیت بدون عوارض جانبی طبیعی است، ولی داشتن عالئم خفیف تا مالیم
که خودبهخود در عرض چند روز برطرف میشوند، نیز امری عادی است. برخی عالئم خفیف تا مالیم که شما
ممکن است بعد از واکسینه شدن تجربه کنید عبارتند از: درد بازو در محل تزریق واکسن، تب خفیف، خستگی،
سردرد، دردهای عضالنی یا مفصلی، لرز و اسهال
اگر عالئم بیشتر از چند روز ادامه پیدا کرد یا واکنش شدیدتری تجربه کردید، با پزشک خود تماس بگیرید. اما
باید صبور باشید. ایجاد مصونیت طول میکشد. شما دو هفته پس از دریافت دوز دوم واکسن فایزر-بیونتک یا
واکسن مدرنا، ۱۵ روز بعد از دریافت دوز دوم واکسن آسترازنکا یا دو هفته پس از دوز اول واکسن جانسون به
عنوان شخصی کامال واکسینه شده درنظر گرفته خواهید شد. البته زدن واکسن نمیتواند ضامن این باشد که شما
دیگر ناقل کرونا نباشید، پس سعی کنید دیگران و خودتان را ایمن نگه دارید و به رعایت نکات ایمنی و بهداشتی
جهت حفاظت از خودتان و دیگران از جمله عدم حضور در مکانهای شلوغ، فاصلهگذاری اجتماعی، شستشوی
دستها و زدن ماسک ادامه دهید.