آموزش کمک پرستاری

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به منظور رفع کمبود نیروی انسانی در کادر پرستاری مبادرت به تربیت نیروهای کمکی در الب (CNA(Assistant Nursing Certified و (LPN(nurse Practical Licensed نموده اند. برای مثال در کشور امریکا ایاالت کانزاس، کالیفرنیا و نوادا دوره آموزشی تربیت بهیار با حدا ل آموزش 60 الی 75 ساعت بصورت نظری و عملی و ما بقی بصورت کار آموزی برای مدت 9 ماه الی یک سال ا دام نموده اند. در ایالت میشی گان برای آموزش بهیاری برای مدت 34 ساعت تدریس نظری ، 5/16 ساعت عملی و 5/24 ساعت آموزش بالینی جمعا به مدت 75 ساعت اجرا می شود. در ترکیه برنامه آموزشی LVN( Nurse Vocational Licensed )برای مدت 9 ماه تا دو سال اجرا می شود. در این برنامه متقاضیان دارای مدرک دیپلم متوسطه بوده و در هنگام ثبت نام ارائه گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد ضروری است. در انگلستان و استرالیا دوره آموزشی دو ساله LPN برگزار می گردد با هدف ساماندهی برنامه آموزش موجود تربیت بهیاران، ضوابط و برنامه دوره آموزشی بهیاری از طریق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه، تدوین و تصویب گردیده و از سوی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی )وابسته و غیر وابسته( اجرا می شود

در حرفه پرستاری اقدامات عملی و مرا قبتی توسط کارشناسان پرستاری طراحی و توسط آنها اجرا می گردد. کمک پرستاران )بهیاران( در اجرای این برنامه زیر نظر پرستار مسئول به انجام وظیفه ) ا قدامات اولیه ( خواهند پرداخت . بنابراین کمک پرستار )بهیار( در تمام بخش های بیمارستانی به فعالیت می پردازند و در ساختار تشکیالتی بیمارستانها جایگاه خواهند داشت

در تدوین این برنامه، بر ارزشهای زیر تاکید میشود:

ê کمک به تامین نیازهای اولیه بیماران و خانواده آنها êرعایت کرامت انسانی بیماران êرعایت حقوق بیمار êتسریع در پاسخگویی به درخواست های بیماران و خانواده آنها êبیمار محور

دیگر فعالیت های کمک پرستار

êبر راری ارتباط مناسب با بیماران و خانواده آنها êمرا بت جسمی ، روانی و معنوی از بیماران êارائه خدمات تغذیه ، تامین بهداشت اولیه فردی بیماران ، جابجایی و نقل انتقال بیماران êآماده کردن وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای معاینه و مرا بت از بیماران êتامین نظافت محیط بستری بیمار êکمک در پذیرش و ترخیص بیماران êپذیرش مسئولیت ارتقاء دانش و مهارتهای مورد نیاز